Lämna synpunkter

Hjälp oss att bli bättre, lämna dina synpunkter på vår omsorgsverksamhet. Du kan klaga på allt som du inte tycker fungerar bra i vår verksamhet. Det är dock viktigt att understryka att detta inte ersätter din möjlighet att överklaga formella myndighetsbeslut till förvaltningsrätten.

Den som vill lämna synpunkter på vår verksamhet kan göra det muntligt, skriftligt eller via e-tjänst. I första hand lämnar man sina synpunkter till den som beviljat eller utfört en service- eller omvårdnadsinsats. Om du vill använda blankett, kontakta vård- och omsorgsnämnden så får du en sådan. Skicka blanketten till Vård- och omsorgskontoret.

Länk till e-tjänst hittar du i listan nederst på sidan.

Hälso- och sjukvården

För att förhindra misstag i vården måste hälso- och sjukvården arbeta aktivt med att förebygga vårdskador. För att göra vården säkrare och i det förebyggande arbetet är dina erfarenheter viktiga för oss. Därför uppmuntrar vi dig till att lämna in synpunkter och klagomål.

Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård

Kontakten kan tas direkt med hälso- och sjukvårdpersonalen, med verksamhetschefen eller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som har hänt och vad som ska göras för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Du kan ta direkt kontakt eller lämna synpunkt via kommunens klagomålshantering. När du lämnar synpunkter eller klagomål på den kommunala hälso- och sjukvården ska du få ett svar inom fyra veckor.

Länk till e-tjänst hittar du i listan nederst på sidan.

Hur hanterar vi de synpunkter som kommer in?

Alla klagomål som kommer in skall dokumenteras på en klagomålsblankett. Den som tar emotklagomål/synpunkter muntligt skall fylla i klagomålsblanketten.

Den som tar emot klagomål/synpunkter skall skicka ett mottagarbrev eller ta kontakt per telefon inom 7 vardagar till den som uppgett sitt namn och sin adress och som tydligt sagt att den vill ha kontakt med oss. Mottagarbrevet eller telefonkontakten skall tala om att vi mottagit klagomålet/synpunkten och vem som kommer att utreda ärendet vidare.

Utredning och åtgärd

Klagomålet/synpunkten utreds och åtgärdas av mottagaren om denne har kunskap och befogenhet. I annat fall skickar mottagaren ärendet till rätt instans.

Dokumentation

När ärendet är åtgärdat skickas blanketten in till Vård- och omsorgskontoret för dokumentation. Synpunkter/klagomål sammanställs och redovisas kvartalsvis till Vård- och omsorgsnämnden.

Patientnämnden

Patientnämnden kan hjälpa dig att föra fram ett klagomål.
Läs mer om patientnämnden i Västerbotten här

IVO utreder klagomål under vissa förutsättningar

Efter att du har kontaktat verksamheten eller patientnämnden och ändå inte är nöjd med det svar du fått, kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa förutsättningar utreda ditt klagomål. Du bör då lämna in klagomålet inom två år från det att händelsen inträffade.

IVO har från och med 1 januari 2018 bara skyldighet att utreda händelser som inneburit att patienten fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO ska även utreda klagomål som gäller tvångsvård eller isolering och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på IVOs webbplats (länk nedan) eller ring deras upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Vårdskada

Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att bidra till hög patientsäkerhet och ska därför rapportera risker och avvikelser i verksamheten till vårdgivaren. Vid händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada ska vårdgivaren göra en anmälan till IVO.