Familjerådgivning

Alla människor kan någon gång i livet få problem i sina nära relationer. Ibland kan det kännas omöjligt att själv finna en lösning. Familjerådgivningen kan vara ett sätt att komma vidare när ni hamnat i ett låst läge.

Familjerådgivningen vänder sig huvudsakligen till par med olika svårigheter i samlevnaden. Det kan också handla om relationsproblem mellan barn och vuxna eller med andra närstående vuxna. Gemensamt samtal är vanligast, men du kan också komma ensam. Vårt arbete bygger på förtroende och frivillighet. Målsättningen är att vi tillsammans med dig/er hittar nya sätt att samtala och att öka förståelsen för varandra.

Så går det till

Familjerådgivning är ett psykosocialt behandlingsarbete som baseras på frivillighet och utgår från parternas behov och engagemang. Familjerådgivaren formulerar tillsammans med parterna vad man vill uppnå med samtalen, hur länge arbetet ska fortgå och hur det ska läggas upp.

Familjerådgivaren arbetar med en metodik som innebär respekt för olika uppfattningar, parternas ömsesidiga överenskommelser och varje individs rätt att fatta egna beslut.

Samtal ger möjlighet att

  • Lyssna och prata med varandra på ett mera tillfredsställande sätt.
  • Hjälpa de inblandade att lättare förstå och acceptera sig själva och varandra.
  • Undvika en vårdnadsprocess i tingsrätten.
  • Lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.

Olika typer av samtal

Samtalshjälp vid relationsproblem

Familjerådgivningen vänder sig i första hand till par med olika svårigheter i sin relation. Vanligast är gemensamt samtal, men man kan också besöka familjerådgivningen ensam. Syftet är att undersöka var svårigheterna ligger och hur de kan bearbetas.

Samtalen kan handla om allt som berör relationer. Det kan till exempel vara: förändrade känslor, otrohet, gräl, våld, missbruk, det sexuella samlivet, funderingar kring graviditet och omställningen som det innebär både praktiskt och känslomässigt.

Samtalen behöver inte handla om parrelationer. Utöver detta kan det handla om ekonomiska svårigheter och arbetsrelaterade påfrestningar, samt konflikter i släktrelationer som påverkar parrelationen.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att efter en separation eller vid nya familjebildningar komma överens i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för barnen.

Efter en skilsmässa och separation kan många frågor uppstå som handlar om barnen. Kommunikationen mellan föräldrarna kan vara knepig och man har svårt för att hitta egna lösningar. Nya familjebildningar brukar också väcka frågor kring hur man ska lösa det på bästa sätt för barnen.

Föräldrarna behöver i det fortsatta föräldrasamarbetet efter separationen söka samförståndslösningar kring barnen. Det handlar inte bara om att hantera ett aktuellt problem eller fatta beslut i en viktig fråga, utan i högsta grad också att finna former för ett fortsatt samarbete.

I de fall föräldrarna hamnat i en låsning i sin kommunikation kan de behöva hjälp att komma vidare. Om de frivilligt vill söka samtalshjälp i frågor som rör samarbetet omkring barnen erbjuds detta på familjerådgivningen.

Sekretess

Familjerådgivningens arbete bygger på förtroende och frivillighet. Familjerådgivaren för inga journaler. Par som så önskar kan vara anonyma. De som vänder sig till familjerådgivningen för att tala om sina mest privata relationer ska erbjudas en trygg ram för samtalet.

En förutsättning för detta är den särskilt stränga sekretess som gäller för kommunal familjerådgivning och som regleras i Sekretesslagen (SekrL).

Då får sekretessen brytas

I vissa speciella situationer får familjerådgivaren bryta sekretessen.

Om familjerådgivaren i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller misshandlas i hemmet. Då gäller anmälningsplikten enl. 14 kap.1§ Socialtjänstlagen.

Familjerådgivaren har begränsad vittnesplikt, men kan behöva vittna endast vid särskilt grova brott enl. 36 kap 5§ Rättegångsbalken.

Boka in ett samtal

Som privatperson kan man själv kontakta familjerådgivningen för att boka in ett samtal via Familjecenter.

Kostnad

Ett samtal hos familjerådgivaren kan ta upp till en och en halv timme och är kostnadsfritt.

Kontakt

Eva Nordstrand
Tel: 0935-143 41
Mobil: 070-288 58 09
Umevägen 6, 911 32 Vännäs

Att söka familjerådgivning på ett tidigt stadium ger möjlighet att utveckla sin relation och förebygga problem. Familjerådgivningen i Vännäs samarbetar därför med barnmorskemottagningen, barnhälsovården och öppna förskolan i ett förebyggande syfte. Bland annat ordnas föräldragrupper för blivande och nyblivna föräldrar. Familjerådgivaren leder samtal kring kärlek och föräldraskap.