Verksamheten granskas

Revision, granskning

Lyssna

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige och består i Vännäs kommun av fem revisorer.

Revisorernas uppdrag är reglerat i kommunallagen och preciserat i ett reglemente (länk, läs under revision) som kommunfullmäktige har fastställt.

Revisorerna är i sin granskning oberoende i förhållande till styrelser och nämnder. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt.

Till sin hjälp anlitar kommunrevisionen ett sakkunnigt biträde, åren 2017-2020 revisionsbyrån KPMG. Det sakkunniga biträdet deltar i det löpande arbetet och genomför granskningsinsatser enligt den revisionsplan som revisorerna årligen upprättar.

Vad revisorerna gör

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsernas och nämndernas verksamhetsområden. Detta sker i enligt god revisionssed (länk tilli ssuu.com, öppnas i ny flik. Revisorerna ska granska:

  • om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen är tillräcklig

Hur revisorerna arbetar

De granskningar som revisorerna årligen genomför består av tre delar: grundläggande granskning, fördjupad granskning samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

 

Den grundläggande granskningen görs av samtliga styrelser och nämnder. Det är en översiktlig granskning för att bedöma om styrelser och nämnder skapat tillräckliga förutsättningar för styrning, ledning och uppföljning av sina verksamheter.

Fördjupade granskningar görs i de delar där den grundläggande granskningen inte bedöms vara tillräcklig.

Granskningen av delårsrapport och årsredovisning görs för att bedöma om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Då stäms också av om av fullmäktige uppställda mål är uppfyllda. Till grund för revisorernas arbete ligger en riskanalys som tas fram inför varje nytt granskningsår.

Ansvarsprövning

I slutet av året gör revisorerna en sammanfattande analys av sina iakttagelser under året. Utifrån den bedöms om styrelser och nämnder levt upp till de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt om de av fullmäktige fastställda målen har uppfyllts. Detta sammanfattas i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ligger sedan till grund för revisorernas förslag till kommunfullmäktige inför den årliga, slutliga ansvarsprövningen av styrelser och nämnder.

Kommunala bolag

För granskningen av de kommunala bolagen utser fullmäktige lekmannarevisorer. Granskningen av bolagen genomförs på likartat sätt som granskningen av styrelser och nämnder. Lekmannarevisorernas uppdrag regleras, utöver kommunallagen och revisorernas reglemente, även av aktiebolagslagen (ABL). Granskningen omfattar dock inte granskning av räkenskaperna och styrelsens och VDs förvaltning, detta görs av en auktoriserad revisor. Lekmannarevisorn uttalar sig inte heller om ansvarsfrågan. Hur ansvaret är fördelat mellan lekmannarevisorn och den auktoriserade revisorn beskrivs översiktligt av denna bild.

 

Kontakta oss gärna

Vill du komma i kontakt med kommunrevisionen kontaktar du någon av oss revisorer via telefon eller mail. Kontaktuppgifter finner till vänster, under ”Kontaktuppgifter till revisorerna”.

Samtliga granskningsrapporter som upprättas under året finner ni till vänster, under ”Granskningsrapporter”. För varje granskning upprättas också en kortPM som beskriver de viktigaste iakttagelserna i granskningen. I menyn återfinns även revisionsplan och revisionsberättelse för varje granskningsår.

Kontaktperson: Lars G Brandt