Naturreservat och vandringsleder

I kommunen och Västerbottens län finns flera vandringsleder att uppleva, flera med iordningsställda grill- och rastplatser, skärmskydd, eldhus och möjligheter till fiske. I kommunen finns även flera naturreservat.

Västerbottens naturkarta

Ett enkelt sätt att hitta leder och naturreservat är via Västerbottens naturkarta. Kartan är en tjänst från Länsstyrelsen och du kan hitta den på webben eller ladda hem kartan som app i din telefon och at med den ut på tur.

Till naturkartan.se/vasterbotten Länk till annan webbplats.

Naturkartan som app

Appen innehåller karta, bilder och korta beskrivningar av länets naturreservat och nationalpark. Dessutom finns alla statliga sommarleder i fjällen, flera andra vandringsleder, rastplatser och övernattningsstugor som ligger i anslutning till skyddad natur.

Appen har GPS-funktionalitet och offline-läge så den fungerar även i områden utan mobiltäckning. OBS! Kom ihåg papperskarta vid fjällvandring.

Vandringsleder

I Vännäs kommun kan du hitta följande vandringsleder:

Vännforsleden och Långforsens strövområde

Långforsen är den längsta forsen i Vindelälven inom Vännäs kommun. På en sträcka av tre km faller Långforsen nära 16 meter. Det är ett mycket vacker naturområde som är iordningsställt till strövområde. Här finns strövstigar, rastplatser, skärmskydd, eldhus och möjlighet till fiske.

Gemensamt för Vännforsens naturreservat (som du hittar i listan nedan) och Långforsens strövområde är den härligt brusande Vindelälven, en av Sveriges fyra nationalälvar. Reservatet har en areal av 33,5 hektar och är beläget på den östra sidan av Vännforsen, som är den nedersta och sista forsen i Vindelälven.

Vännforsen har en fallhöjd på ca sju meter som du här kan uppleva i all dess vilda skönhet. Området är väl anordnat med strövstigar, raststuga, rastplats och utkiksplats för vandrare och andra naturintresserade.

Tavelsjöleden

En 30 km lång vandringsled från Regementet i Umeå via Hamptjärnsstugan, Vallberget, Tavelsjöberget, Torrberget med anknytning till Vindelälven. Leden följer i huvudsak en rullstensås som sträcker sig över Kullaterrängen. Längs leden finns iordningsställda rastplatser.

Linnévägen i Jämteböle

Linnévägen är en 7,7 km lång vandringsled mellan V Spöland och Jämteböle. Vägen utgör en del av den gamla inlandsvägen där Carl von Linné färdades på sin Lappländska resa år 1732. Den 26 maj det året övernattade han i Jämteböle, om vilket han skrivit i boken Carl Linneaus Lapplandsresa 1732.

Hela vägsträckan har rustats upp genom röjning, dikning, bortförande av stenar, nya vägtrummor och påfyllning av grusmaterial. Tre fina grillstugor är byggda efter den.

Projektet att upprusta vägen initierades av Spölands Byamän som samverkade med Jämteböle Byamän. Invigning skedde sommaren 2004.

Vid avfarten från Jämtebölevägen mot Spöland är en stor orienteringstavla med vägvisare uppsatt.

Läs mer på jämteböle.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturreservat

Inom Vännäs kommun finns elva naturreservat och fyra Natura 2000. Inom kommunen är dessutom tre områden utsedda som riksintresse för naturvård (Brånsjön, Orrböle och Vindelälven) För mer detaljerad information om respektive område klicka på namnet så kommer Naturkartans faktasida om respektive område fram.

Kom ihåg att allemansrätten gäller här! Rätten ger oss unika möjligheter att vistas i naturen men naturligtvis måste vi alla även visa hänsyn och respekt mot naturen, markägare och andra besökare.

Brånsjön

Brånsjön är en grund slätsjö med mycket rikt fågelliv. Detta område är känt för det stora antalet flyttfåglar som kommer hit, främst under våren. Du är välkommen att besöka reservatet och ombeds då använda den gångstig som finns i området samt visa hänsyn till det känsliga fågellivet.

Brånsjön är en grund och näringsrik sjö, med ett vattendjup som varierar från bara någon decimeter till en meter på de djupaste platserna. Större delen av sjön är täckt av vattenvegetation som fräken, starrarter och kråkklöver och de öppna vattenytorna är ganska begränsade.

Historiskt hävdade man våtmarkerna kring sjön genom slåtter eller kreatursbete, men detta har upphört sedan länge. Kring sjön finns mer eller mindre smala bårder med strandskog, dominerade av björk och videbuskage. Främst öster om sjön ingår jordbruksmark i det skyddade området. Vid utloppet på sjöns östra sida finns en pumpstation som har till uppgift att reglera vattennivån i sjön.

Kronberget

Ett mycket tätortsnära naturreservat med fuktig barrskog, mestadels gran. Inom området hittas både garnlav och den lysande gröna lunglaven. Utmärkt för skidutflykt i och med att Lägrets skidspår löper genom området.

Långberget

I Långbergets sluttningar står granskogen tät. Det finns gott om lövträd mellan granarna. Många rönnar är trädstora liksom asparna och sälgarna.

Långsjöberget

Ett litet men mångsidigt reservat.

Det utgörs av Långsjöbergets norra del, från Långsjön i väster, upp på hällmarkstopparna och ner i lägre områden i norr och öster. Det är mest granskog men det finns också gamla tallar och gamla grova aspar. Många tallar är upp emot 200 år. Skogen är rik på hänglavar och det finns också andra typer av lavar varav flera rödlistade.

På hällmarkerna växer en gles tallskog. Vissa ställen har mycket block med gott om små mossklädda stenblock.

I västsluttningen ner mot Långsjön är skogen mycket grov och hög. Där växer blommor som harsyra, ekorrbär och stora ormbunkar. I reservatets sydvästra hörn vid Långsjöns utlopp brukar bävern bygga sin hydda.

Orrböle

I Orrböles näringsrika granskogar växer bland annat flera vackra orkidéarter. I maj blommar den vackra lilla nornan på flera platser runt om reservatet. Vid midsommar kan besökare få se den uppseendeväckande guckuskon vars stora blomma inte har någon annan motsvarighet i den svenska floran. Den påminner verkligen om en träsko med sin stora, uppsvällda läpp.

Rävahidalen

Reservatet utgörs av en mindre ravin som löper ut i Umeälven mitt mellan byarna Penglund och Västra Pengfors. En mindre bäck med delvis underjordiskt lopp rinner genom ravinen, och ytterligare en tidvis vattenförande bäck ansluter från norr.

Surmyrberget

I naturreservatet finns inga markerade stigar, så du får själv hitta din väg genom de rejält gamla granskogarna.

Här och var står upp emot 200 år gamla tallar och inslaget av tall ökar högre upp på sluttningarna. På många ställen är träden draperade med hänglavar. Det är gott om grova lövträd och gamla stående och liggande döda trädstammar med bland annat vedsvamparna rosenticka, stjärntagging och ullticka.

Starrberget

Från Starrberget får man fina utblickar mot det omgivande landskapet. Följ stigen genom området upp till toppen och se de vidsträckta hällmarkerna. I reservatet kan man njuta av både dramatisk terräng med flera höga stup och lite flackare marker med gamla granar och grova aspar.

Trinnan

Trinnans naturreservat ligger ca 2 km sydöst om Vännäs och ingår i ett mindre kluster av områden med lövrika grannaturskogar. Reservatet består av en flack sluttning och en brantare nipa intill ån Trinnan.

Vinbäck

Vinbäcks naturreservat är en tätortsnära sumpskog bara 2 km söder om Vännäs. Här finns också äldre granskog att besöka.

Vännforsen

Vännforsen är avsatt som naturreservat och Natura 2000-område. Det skyddade området ligger på den östra sidan om Vännforsen, den nedersta forsen i Vindelälven. I Vännforsen finns höga nipor. Den sällsynta älvstarren växer i några källdrag. I området finns stigar och rastplatser med tillhörande vindskydd.