Gullsjö

Gullsjön är en mindre sjö, belägen i nordligaste delen av kommunen. Huvuddelen av bebyggelsen i byn Gullsjö ligger öster om sjön, men även på sjöns västra sida finns några gårdar.

Historik

Gullsjö tillhör de byar som växt fram ur ett nybygge. Efter avvittringen etablerades den första gården år 1787 och ytterligare en året därpå. Byn växte sakta och hade några decennier in på 1800-talet fyra bönder. Skattläggning skedde år 1827. Laga skiftet genomfördes år 1872.

När man tog upp ett nybygge gjorde man det ofta vid sjöar. Här fanns relativt näringsrika och brukningsbara sedimentjordar. Dessutom kunde man dra nytta av värmen från sjön. Sjön fungerade som ett slags värmemagasin, vilket ledde till att risken för frost minskade något om höstarna.

Gullsjö i dag

Bykärnan är belägen öster om Gullsjön. Gårdarna ligger här i en klunga omedelbart väster om den landsväg som löper parallellt med sjön. Här finns i huvudsak bebyggelse från 1800-talets slut samt 1900-talets början. Här återfinns ett också ett åkerigarage från 1944. Genomsikten mellan gårdarna skyms delvis av skog. Odlingsmarken, med vissa bevarade lador, ligger i huvudsak väster om bebyggelsen ned mot sjön. Öster om byn och vägen vidtar skogen.

Kulturmiljö

Den avgränsade miljön innefattar Gullsjö bykärna och odlingslandskap öster om sjön. Gårdarna i den klungartade bykärnan ligger i lidläge med odlingsmarken i sluttningarna ner mot sjön. Många av gårdarnas byggnader är bra exempel på traditionell jordbruksbebyggelse. Odlingslandskapet, som sträcker sig ända ner till sjön, åskådliggör tydligt ett typiskt läge vid nybyggesetableringar.

Boningshus Gullsjö

Boningshuset på Gullsjö 2:4 är byggt 1864 och sedan ombyggt på1920-talet.