Högås

Högås ligger i nordvästra delen av kommunen. Som namnet antyder är byn högt belägen, ett stycke väster om Umeälven. Högås är, tillsammans med Skavdal, den enda av kommunens utvärderade kulturmiljöer som representerar den höjdlägesbebyggelse på lider och sluttningar som etablerades under 1700- och 1800-talet.

Historik

Högås har sitt ursprung i ett nybygge anlagt 1828. Nybyggare var Isak Isaksson från den närbelägna byn Ytterkolksele. Möjligen gick det trögt med odlingen, för byn skattlades inte förrän 1874. Avvittringen genomfördes 1864-66 och laga skifte år 1881.

Orsaken till att anlägga ett nybygge på en höjd såsom i Högås torde ha varit att man på så sätt ville undvika frostrisken om höstarna. Även om jordmånen var sämre kunde det löna sig att bruka högre belägna jordar, eftersom den kalla luften främst höll sig till de lågt liggande dalgångarna. Annars var det vanligaste i dessa trakter att man sökte sig till just älvdalar eller sjöar eftersom det var där man hittade de bästa odlingsmarkerna. Gårdarna lades i lidläge på rad längs åsen med odlingarna i sydvästsluttningen nedanför. I 1920-talets början byggdes en skola i Högås. Numera nyttjas skolbyggnaden som bygdegård.

Högås i dag

Gårdarna i Högås ligger ännu glest grupperade på åsen med odligsmarken i sydvästsluttning. Nordöst om gårdarna möter skogen. En äldre slingrande byväg som skär gårdsplanerna kan skönjas väster om den nuvarande, nyare byvägen. Gårdarna är tre- och fyrlängade och ligger sydväst om byvägen. Byggnadsbeståndet stammar från 1800-talets slut respektive 1900-talets första decennier. Här finns också två nyare egnahem från 1935 och 1949.

Kulturmiljö

Miljön avser jordbruksbyn Högås, med tre gårdar glest grupperade längs en mindre byväg samt ett öppet odlingslandskap med bevarade lador. Byggnaderna representerar dels traditionell och genuin jordbruksbebyggelse, dels egnahemsbebyggelse från 1930- och 40-talet. De flesta andra kulturmiljöer i kommunen är typisk sjö- och älvdalsbebyggelse, men i Högås representerar gårdslägen och odlingslandskap inlandets lidbebyggelse.

Högås

Högås är, tillsammans med Skavdal, den enda av kommunens utvärderade kulturmiljöer som representerar den höjdlägesbebyggelse på lider och sluttningar som etablerades under 1700- och 1800-talet.