Nybruket, Fällfors

Fällfors by är belägen vid Umeälven i nordvästra delen av kommunen, knappt en mil NNV om Vännäs.

Historik

Fällfors by har sitt ursprung i nybyggen från 1764 och 1788. Fångstgropar i byns och älvens närhet visar dock att området varit befolkat långt dessförinnan. Det första nybygget erhöll aldrig resolution utan den förste nybyggaren bodde här med Nybyböndernas tillstånd. Det andra nybygget erhöll dock resolution och skattlades 1817. Ursprungligen kallades byn Fällforssjön, då det fanns en liten sjö här. Denna utdikades dock under 1800-talets första hälft.

Enligt Pehr Stenbergs Umebeskrivning kallades byn vid denna tid också "Lustigmarken" och beboddes av tre landbönder. Ägare var då handelshuset Åberg, Grahn & Co. Byn avvittrades 1865-66 och laga skifte företogs 1873. Namnet Lustigmarken anspelar på Fällfors förste nybyggare, en soldat vid namn Lustig.

Fällfors i dag

Bebyggelsen i Fällfors är spridd och ligger dels vid landsvägen, dels längs en mindre byväg. Bykärnan ligger öster om vägen mot Tvärålund. Invid Umeälven, sydväst om byn, ligger gården Nybruket. Antagligen tillkom gården genom utflyttning efter laga skiftet. Nybruket ligger på en höjd, omgiven av ett öppet odlingslandskap som sluttar ned mot älven. Gården är grupperad i två längor runt en gräsbevuxen gårdsplan, med byggnader från 1800-talets slut och 1900-talets början.

Kulturmiljö

Miljön innefattar gården Fällfors 1:16, "Nybruket". Gårdens vackra läge på en höjd med odlingsmarken sluttande ned mot Umeälven rymmer stora miljömässiga värden. Det rika och enhetliga byggnadsbeståndet är bra exempel på genuin jordbruksbebyggelse. Bland byggnaderna kan nämnas en parstuga lagd parallell med älven, en ladugård i timmer med murad fähusdel, bagarstuga, tvättstuga samt bräd- och timmerlador. Det småskaliga och småbrutna odlingslandskapet med sina bevarade lador är av stor betydelse för landskapsbilden vid älven.