Sunnanå

Sunnanå är en mindre jordbruksby som ligger på ett näs vid Umeälvens södra strand, mellan Vännäs och Vännäsby.

Historik

Sunnanå har sitt ursprung i ett nybygge anlagt 1801 av några byamän från Vännäs. Nybygget skattlades 1827. År 1833 finns en bofast bonde här, Joh. Hansson. Avvittringen företogs under åren 1804-1866, och laga skifte genomfördes 1870-72. Större delen av bebyggelsen växte fram i omedelbar närhet till älven, med ägorna i vinkel mot älvstranden.

Sunnanå i dag

Byn är en långsträckt radby med en enhetlig bebyggelse från 1800-talets slut samt 1900-talets första decennier. Gårdarna ligger glest grupperade söder om byvägen som löper utmed Umeälven. Inägorna följer tomtgränsen söderut. Det öppna odlingslandskapet med bevarade ängslador sträcker sig söderut ned mot Tobacka bys ägor. Öster om byn ligger Middagsberget, med sin skidanläggning.

Kulturmiljö

Miljön omfattar Sunnanå by med dess bebyggelse och odlingslandskap. Gårdarnas enhetlighet speglar en genuin jordbruksbebyggelse från 1800-talets slut samt 1900-talets första decennier. Det öppna odlingslandskapet med bevarade ängslador rymmer stora miljömässiga värden tack vare dess strategiska läge invid Umeälven.

Sunnanå

Sunnanås gårdar präglas av ett enhetligt byggnadsbestånd från 1800-talets slut och 1900-talets första decennier.