Avgifter och taxor

Här hittar du gällande avgifter och taxor i Vännäs kommun.

Barnomsorg och förskoleverksamhet

Avgifterna för förskolan och övrig barnomsorg omfattas av olika regler och riktlinjer, därför har informationen om detta en egen sida.

Till informationen om avgifter och regler för förskola och barnomsorg

Höjning av bostadstillägg och minimibelopp från 1 augusti 2022

Den 14 juni 2022 beslutade riksdagen att:

  • bostadstillägget till pensionärer ska höjas och,
  • att minimibeloppet när avgifter bestäms enligt socialtjänstlagen också ska höjas.

Detta innebär att bostadstillägget till pensionärer höjs med 300 kronor för ogifta och 150 kronor för gifta, per månad. Även minimibeloppen höjs med motsvarande summor som används vid beräkning av vård- och omsorgsavgiften. Minimibeloppen höjs för att säkerställa att personer som har låga inkomster och betalar avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen ska få del av höjningen av bostadstillägget.

Denna förändring gäller från 1 augusti 2022.

Detta innebär att kommunen kommer att göra om alla avgiftsbeslut för de personer som lämnat in blanketten ”Inkomstförfrågan för avgifter inom äldreomsorgen”. Alla kommer inte att påverkas utan det beror på hur stort avgiftsutrymme du har i dagsläget. Du som har lämnat in dina inkomstuppgifter för beräkning av vård-och omsorgsavgift, kommer att få ett nytt avgiftsbeslut under september eller oktober. I beslutet ser du om riksdagens ändring påverkar din avgift eller inte. En eventuell förändring i avgift kommer synas tidigast på septemberfakturan avseende augusti.

Du som inte har lämnat in inkomstuppgift till kommunen berörs inte av höjningen av minibeloppet.

Renhållning

Renhållningsverksamheten i kommunen är helt taxefinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

Denna taxa är beslutad och antagen av kommunfullmäktige och gäller från och med 2023-01-01.

Sophämtningsavgifter

Grundavgift per år


Årsavgift

Villa

814,00

Lägenhet (per lgh)

621,50

Fritidshus

539,00

Verksamhet

621,50

Hämtnings- och behandlingsavgift per år

140 liters kärl, matavfall


Fast avgift/ kärl

Rörlig avgift/kilo

Tömning var 14:e dag

390,50

1,45

Tömning 1 gång/vecka

737,00

1,45

Tömning 2 gånger/vecka

1 320,00

1,45

190 liters kärl, restavfall (normal storlek)


Fast avgift/ kärl

Rörlig avgift/kilo

Tömning var 14:e dag

596,75

2,90

Tömning 1 gång/ vecka

1 098,75

2,90

Tömning 2 gånger/vecka

2 308,75

2,90

370 liters kärl, restavfall (mellanstorlek)


Fast avgift/kärl

Rörlig avgift/kilo

Tömning var 14:e dag

812,80

2,90

Tömning 1 gång/vecka

1 964,75

2,90

Tömning 2 gånger/vecka

4 158,00

2,90

660 liters kärl, restavfall (störst storlek)


Fast avgift/kärl

Rörlig avgift/kilo

Tömning var 14:e dag

1 965,00

2,90

Tömning 1 gång/vecka

4 013,75

2,90

Tömning 2 gånger/vecka

8 833,00

2,90

Tillägg dragavstånd (avgift per år och kärl)

Funktionshindrad kan, efter särskild anmälan till Infrastrukturavdelningen, få gratis dragavstånd.

Tillägg

Storlek
kärl

Avstånd

Tömning var 14:e dag

Tömning 1 gång/vecka

Tömning 2 gånger/vecka

140 liter

< 10 m

360,00

620,00

1 240,00

140 liter

>10 m

450,00

850,00

1 700,00

190 liter

<10 m

360,00

620,00

1 240,00

190 liter

>10 m

450,00

850,00

1 700,00

370 liter

<10 m

360,00

620,00

1 240,00

370 liter

>10 m

450,00

900,00

1 800,00

660 liter

<10 m

520,00

850,00

1 700,00

660 liter

>10 m

650,00

1 100,00

2 200,00

Extrafakturering

Ärende

Avgift

Felsorteringsavgift*)

550,00

Framkörningsavgift vid extrahämtning, per tillfälle

457,00

Extrasäck, restavfall plastsäck**)

110,00

Tömning 140 liters kärl, per styck

100,00

Tömning 190 liters kärl, per styck

115,00

Tömning 370 liters kärl, per styck

137,50

Tömning 660 liters kärl, per styck

242,00

Grovavfall/löst avfall/trädgårdsavfall, per kubikmeter

275,00

Latrin från utedass i godkänd behållare, per styck ***)

800,00

Köp av godkänd latrinbehållare och behandling, avlämnad på Starrbergets återvinningscentral ****)

480,00

Hämtning av farligt avfall, max 25 kg per tillfälle

600.00

*) Om matavfall slängs i den gröna tunnan eller om det slängs soppåsar i den bruna tunnan kan en felsorteringsavgift komma att tas ut.

**) Kunden köper en egen säck, men för att få skicka iväg den vid ordinarie tömning måste en kupong med kundens uppgifter sättas fast på säcken. Kupongen beställs hos Infrastrukturavdelningen på 0935-140 00 (växeln) eller soporochvatten(at)vannas.se.

***) Latrinbehållaren ska vara godkänd och inte ha innersäck/påse. Vid hämtningstillfället ska behållaren vara väl tillsluten. Maxvikt 15 kg.

****) Behållare köps på Starrberget och avlämnas av kund på Starrberget.


Övriga abonnemang

Gemensam behållare


Fast avgift per kärl

Rörlig avgift per kilo

190 liter restavfall

596,75

2,90

140 liter matavfall

390,50

1,45

Två hushåll (grannar) kan, efter godkänd ansökan, dela på ett 190 liters kärl och matavfallskärl (brun tunna). Ett av hushållen måste stå som ansvarig för kärlet och kommer även att få kvartalsräkningen på kärlkostnad och antal kilo som slängs. Däremot får respektive hushåll kvartalsräkningar på den årliga grundavgiften. Kontakta Infrastrukturavdelningen via telefon 0935-14 000 (växeln) eller e-post, soporochvatten(at)vannas.se om ni vill ansöka om delat kärl.

Fritidshusabonnemang


Fast avgift/kärl

Rörlig avgift/kilo

Abonnemang eget kärl restavfall, 190 liter

330,00

2,90

Abonnemang eget kärl matavfall, 140 liter

200,00

1,45

Abonnemang sopstation (hämtning vid gemensam hämtplats)

550,00


Fritidshusabonnemang, hämtning varannan vecka under perioden vecka 20-42. Fakturan skickas ut en gång per år (i november).

Övriga avgifter


Avgift

Byte av kärl, per gång *)

385,00

*) Du har som kund rätt att gratis byta storlek på kärlet en gång per 12 månader, om du gör det oftare tar vi ut en administrationsavgift.

Slamtömningsavgifter

I priset för tömning av slambrunn/-tank ingår 20 meter slanglängd (räknas från slambilen till brunnens/tankens botten). Alla avgifter är inklusive moms.

Tömning av slambrunn


Avgift

Brunn upp till 4 m3, avvattnande teknik

1 200,00

Brunn upp till 4 m3, heltömmande teknik (inkl. miljöavgift)

1 812,50

Miljöavgift

550,00

Brunn 4,1-9,1 m3 (heltöms)

2 562,50

Brunn - tillägg per m3 över 9,1 m3 (heltöms)

281,25

Ibland kan man behöva tömma sin slambrunn utanför ordinarie körlista och då kan man beställa en extratömning. I priset för extratömningen tillkommer, utöver ovanstående tömningskostnad av brunnen, en framkörningsavgift enligt nedan.

Extratömning, framkörningsavgift


Avgift

Tömning inom 8 kalenderdagar

1 000,00

Tömning inom 24 timmar (vardag)

1 656,00

Akut tömning (tömning samma dag om beställningen
är gjord innan kl. 12.00)

2 000,00

Tömning av sluten slamtank


Avgift

Sluten tank upp till 4 m3

1 812,50

Sluten tank 4,1-9,1 m3

2 612,50

Sluten tank - tillägg per m3 över 9,1 m3

281,25

De som har en sluten tank måste själv beställa slamtömningen av sin tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas förrän kunden själv beställer tömning hos oss på Infrastrukturavdelningen, 0935-14 000 (vx) eller soporochvatten(at)vannas.se

När kunden har behov av att tömma tanken kontaktar man Infrastrukturavdelningen och beställer en tömning inom 8 kalenderdagar. Kunden kan givetvis även fortsättningsvis beställa akuttömning (tömning samma dag om beställning görs innan klockan 12.00) respektive tömning inom 24 timmar (vardag). Tankar heltöms alltid.

Vid beställning av slamtömning av sluten tank tidigare än 8 kalenderdagar tillkommer en framkörningsavgift enligt nedan.

Extratömning, framkörningsavgift


Avgift

Tömning inom 24 timmar, vardag

1 656,00

Akut tömning (tömning samma dag om beställningen
är gjord innan kl. 12)

2 000,00

Tilläggstjänster

Extra slang (slanglängden mäts från slambilen till
brunnens/tankens botten)

Avgift

21-35 meter

155,00

36-50 meter

273,00

51 meter och uppåt

1 142,50

Lyft av tungt brunnslock, utan bra häv/lyft eller skjutanordning

1 000,00

Bomkörning (tömning har inte kunnat ske på grund av hinder, bristfällig väg eller annat som inte avstyrts i tid av fastighetsägaren)

1 200,00

Närvarokrav från kund vid tömning eller specificerad tömningstid

594,00

Anmäla nytt abonnemang, flyttanmälan eller ägarbyte för vatten, avlopp, sophämtning och/eller tömning avloppsbrunn

När du säljer ett hus, bygger nytt hus eller skaffar fritidshusboende ska du göra en anmälan till kommunen.

Till anmälningblanketten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Vatten och avlopp/VA

Vatten- och avloppsverksamheten i kommunen är helt taxefinansierad, det vill säga inga skattemedel används och verksamheten är inte vinstdrivande.

VA-taxa

För oss är det viktigt att kunna erbjuda ett dricksvatten av hög kvalitet samtidigt som vi värnar om miljön när vi lämnar ifrån oss ett dag- och avloppsvatten som naturen tål.

Det du betalar i vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten, ta hand om och rena avloppsvatten samt dagvatten från gator och fastigheter.

Olika avgifter

Hur mycket du betalar i VA-taxa beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till det kommunala VA-nätet.

Brukningsavgift

När en fastighet är ansluten till det kommunala ledningsnätet debiteras en fast och en rörlig avgift.

Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten. Den fasta avgiften (grundavgiften) består av:

  • Vatten
  • Lägenhetsavgift - varje bostad som har tillgång till vatten betalar en avgift per lägenhet som finns i fastigheten. OBS! Ett enfamiljshus = en lägenhetsavgift
  • Spillvatten
  • Dagvatten

Den fasta avgiften per år är 3 464,80 kr inklusive moms (2023 års taxa).

Rörlig avgift

Din förbrukning mäts i kubikmeter och avgiften som utgår täcker kostnaderna för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. För alla kunder som är anslutna till verksamhetsområdet*) debiteras en rörlig avgift på 21,50/m3 inklusive moms (2023 års taxa).

Är du enbart ansluten till vattennätet betalar du 12,90/m3 inklusive moms och är du enbart ansluten till avloppsnätet betalar du 8,60/m3 (2023 års taxa).

*) Med verksamhetsområde menas det geografiska område inom vilken kommunal hantering av vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten har ordnats. En kund kan vara ansluten till detta på olika sätt och debiteras utifrån det.

Exempel: Villa


Kostnad

Fast avgift/grundavgift

3 464,80

Rörlig avgift, 150 m3 x 21,50

3 225,00

Total kostnad per år, inkulsive moms

6 689,80

Tabellen ovan: Villa ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten med en beräknad vattenförbrukning på 150 m3/år, avgifterna är inklusive moms (2023 års taxa).

Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten.

Kunden betalar en avgift per år och lägenhet (hushåll) för de nyttigheter fastigheten är ansluten till.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter.

Exempel: Villa ansluten enbart till vatten


Kostnad

Fast avgift/grundavgift

2 078,85

Rörlig avgift, 150 m3 x 12,90 kr

1 935,00

Total kostnad per år, inklusive moms

4 013,85

Tabellen ovan: Villa ansluten till nyttigheten vatten med en beräknad vattenförbrukning på 150 m3/år, avgifterna är inklusive moms (2023 års taxa).

Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av vattenanslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vattenverk, ledningsnät, administration och mätarbyte.

Kunden betalar en avgift per år och lägenhet (hushåll) för de nyttigheter fastigheten är ansluten till.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för dricksvattenproduktion. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter.

Exempel: Villa ansluten enbart till avlopp


Kostnad

Fast avgift/grundavgift

1 385,90

Rörlig avgift, 145 m3 x 8,60

1 247,00

Total kostnad per år, inklusive moms

2 632,90

Tabellen ovan: Villa ansluten till nyttigheten avlopp med en beräknad förbrukning på 145 m3/år (schablon), avgifterna är inklusive moms (2023 års taxa).

Fast avgift

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av avloppsanslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av reningsverk, ledningsnät och administration.

Kunden betalar en avgift per år och lägenhet (hushåll) för de nyttigheter fastigheten är ansluten till.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för omhändertagande och rening av avloppsvattnet. Förbrukningen mäts i kubikmeter.

Exempel: Flerfamiljshus, 22 lägenheter


Kostnad

Fasta avgifter


Grundavgift

3 464,80

Lägenhetsavgift 2-10, 9 lgh x 866,20 kr

7 795,80

Lägenhetsavgift 11-20, 10 lgh x 693 kr

6 930,00

Lägenhetsavgift 21-, 2 lgh x 519,70 kr

1 039,40

Totalt fast kostnad, inklusive moms

19 230,00Rörlig avgift


2000 m3 x 21,50 kr

43 000,00

Total kostnad per år, inklusive moms

62 230,00

Varav moms

12 446,00

Tabellen ovan: Flerfamiljshus (hyres-/bostadsrättsfastighet) med 22 lägenheter som är ansluten till nyttigheterna vatten, spillvatten och dagvatten med en beräknad vattenförbrukning på 2000 m3/år, avgifterna är inklusive moms (2023 års taxa).

Fasta avgifter

Den fasta avgiften speglar fastighetens nytta av VA-anslutningen och täcker kostnaderna för bland annat underhåll av vatten- och avloppsreningsverk, ledningsnät, administration, mätarbyte och omhändertagande av dagvatten.

Lägenhetsavgifter

I flerfamiljshus betalar kunden ett tillägg till grundavgiften beroende på hur många lägenheter det finns i fastigheten.

Rörlig avgift

Den rörliga avgiften täcker kostnader för dricksvattenproduktion och spillvattenrening. Vattenförbrukningen mäts i kubikmeter.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägaren betalar när de ska koppla in sin fastighet på det kommunala ledningsnätet. Innan man kopplar in sig på det kommunala ledningsnätet måste man ansöka om det hos kommunen.

Till ansökningsblankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grundavgift

I grundavgiften ingår servisavgiften, vilket är kostnaden för framdragningen av de ledningar som förbinder kommunens ledningsnät med fastighetens ledningar. Där ingår även förbindelsepunktsavgiften, vilket är kostnaden för att upprätta den punkt där kommunens ansvar slutar och fastighetsägarens ansvar börjar.

Tomtyteavgift

Den avgiften bidrar till att täcka kostnaderna för ledningsdragningen i kommunen. Avgiften beräknas utifrån tomtens yta.

Lägenhetsavgift

Med lägenhet avses ett eller flera rum med tillhörande kök eller kokmöjligheter och där utrymmet har tillgång till vatten och/eller spillvatten. Det gäller alltså även villor och då räknar man villan som en lägenhet.

Nedan följer ett exempel på hur stor anläggningsavgiften blir för en ”normalvilla” som ansluts till vatten, spillvatten och dagvatten. Avgiften är inklusive moms (2023 års taxa).

Anläggningsavgift för villa med 800 m2 tomt


Kostnad

Grundavgift

93 826,30

Tomtyteavgift - 800 m2 x 11,40 kr

9 120,00

Lägenhetsavgift

11 727,80

Summa inklusive moms

114 654,10

Övriga avgifter

Om kommunen, på fastighetsägarens begäran, har genomfört en åtgärd eller om fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet så att vattentillförseln stängts av, reducerats eller om någon annan åtgärd har gjorts av kommunen, kommer fastighetsägaren att faktureras enligt nedanstående priser. Alla priser är inklusive moms (2023 års taxa).

Övriga vattenavgifter


Kostnad

Nedtagning eller uppsättning av vattenmätare

738 kr

Montering eller demontering av strypbricka

738 kr

Avstängning eller påsläpp av vattentillförsel

738 kr

Länsning av vattenmätarbrunn

882 kr

Undersökning av vattenmätare, inklusive ned- och uppmontering

2 210 kr

Byte av skadad eller sönderfrusen vattenmätare*)

882 kr

Ej tillträde till vattenmätare

738 kr

Fritt att ta betalt för övriga tjänster

Särtaxa

För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid, faktureras ett tillägg med 50 % på ovanstående priser.

*) Vattenmätaren är kommunens egendom, men fastighetsägaren ansvarar för den i enlighet med Vännäs kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser Vatten och avlopp). Detta innebär att fastighetsägaren ska vårda mätaren och se till att den inte skadas av till exempel frost. Skadas vattenmätaren måste kommunen kontaktas för byte. Kostnaden för detta faktureras fastighetsägaren.

Läs de allmänna bestämmelserna


Tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelstillsyn

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om taxorna för prövning och tillsyn.

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Miljöbalkstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I taxan för miljöbalken ingår även hälsoskydd.

Prövning och tillsyn enligt miljöbalken, 1 048 kr/h.

Läs hela taxan

Öviga taxor

Övriga taxor inom miljö- och hälsoskyddsavdelningens ansvarsområden, som även den indexregleras enligt konsumentprisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Tillsyn över handel med receptfria läkemedel, 776 kr/h.

Mer information

Här kan du läsa mer om kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn:

Livsmedelstillsyn

Livsmedelstaxan indexregleras varje år enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV):

Offentlig kontroll livsmedel, 1 242 kr/h.
Extra offentlig kontroll livsmedel, 1054 kr/h.

Mer information

Här har vi sammanställt en information om kommunens livsmedelskontroll och vad du får för de avgifter som du betalar.


Serveringstillstånd

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen och tillsynen av serveringstillstånd.

För information om handläggning och tillsyn vid försäljning av folköl, se rubriken Tobak, folköl och liknande produkter.

Handläggningsavgifter

Avgiften för handläggning är baserad på antal timmar respektive tillstånd beräknas ta för att utredas tillräckligt och räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Den som har stadigvarande tillstånd betalar även en årlig tillsynsavgift. För tillfälliga tillstånd tas kontrollavgift ut om behov finns av tillsyn.

Timtaxan för 2023 är 815 kr för och räknas årligen upp med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2020. För att få fram aktuell handläggningskostnad för respektive tillståndsansökan, multiplicera tidsåtgången (timmar) med timtaxan.

Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

Avgifter för handläggning

Serveringstillstånd

timmar

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

12

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, catering, pausservering

8

Serveringstillstånd för catering för tillståndshavare av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i Vännäs kommun

3

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

8

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för tillståndshavare av befintligt stadigvarande serveringstillstånd i Vännäs kommun

5

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap och pausservering

2

Ändringar i stadigvarande tillstånd - ny ägare

4

Stadigvariga och tillfälliga ändringar i stadigvarande serveringstillstånd, ex. serveringstider, serveringsyta, alkoholutbud

2

Anmälan kryddning av snaps, anordnande av provsmakning

0,5

* Observera att i serveringstillstånd ingår servering av folköl och du som har serveringstillstånd behöver inte göra en separat anmälan för servering av folköl.

Tillsynsavgifter

För tillfälliga tillstånd gäller löpande timtaxa vid behov av tillsyn.

Tillsyn

Typ av tillsyn

timmar

Ordinarie årlig tillsyn av serveringstillstånd

5

Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vid ordinarie tillsyn

Löpande

* För dig som har stadigvarande tillsyn tillkommer ingen tillsynskostnad för folköl.


Tobak, folköl och liknande produkter

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer om handläggning och tillsyn gällande tobaksvaror, e-cigaretter, folköl och liknande produkter.

Handläggningsavgifter

Vännäs kommun tar ut en avgift för handläggningen av tillstånd att sälja tobak eller tobaksrelaterade produkter. Avgiften är baserad på antal timmar respektive tillstånd beräknas ta för att utredas tillräckligt och räknas upp årligen enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Avgiften är fastställd av kommunfullmäktige. Den som har stadigvarande tillstånd betalar även en årlig tillsynsavgift.

Timtaxan för 2023 är 815 kr och räknas årligen upp med PKV. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2020. För att få fram aktuell handläggningskostnad för respektive tillståndsansökan, multiplicera tidsåtgången (timmar) med timtaxan.

Avgiften betalas in till kommunens bankgironummer 5950-1874. Märk betalningen med vad den avser.

Tillstånd för tobaksförsäljning

Typ av tillstånd

timmar

Stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning

8

Tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning

6

Ändringar i stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning - ny ägare

3

Övriga stadigvarande och tillfälliga ändringar i stadigvarande tillstånd för tobaksförsäljning

1,5

Anmälan

Typ av anmälan

timmar

Anmälan av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

0,5

Anmälan av folkölsförsäljning

0,5

* Observera att i serveringstillstånd ingår servering av folköl och du som har serveringstillstånd behöver inte göra en separat anmälan för servering av folköl.

Årliga tillsynsavgifter

För tillfälliga tillstånd gäller löpande timtaxa vid behov av tillsyn.

Skriv tabellbeskrivning här

Typ av tillsyn

timmar

Ordinarie årlig tillsyn av tobaksförsäljning

2,5

Ordinarie årlig tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1,5

Ordinarie årlig tillsyn folkölsförsäljning

1,5

Uppföljande tillsyn vid brister som konstaterats vis ordinarie tillsyn

Löpande

* För dig som har stadigvarande tillsyn tillkommer ingen tillsynskostnad för folköl.

Vid försäljning av en kombination av tobak, folköl och elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare tas kombinerad tillsynsavgift ut, som blir lägre än de separata avgifterna tillsammans.

Kombinationer

Produktgrupper

timmar

Tobak + folköl och/eller elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

2,5 timmar + 0,5 timmar per ytterligare produktgrupp

Folköl + elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

2


Lov, anmälan m.m. enligt plan- och bygglagen

Plan- och byggavdelningen har olika timavgifter för olika typer av ärenden. Vissa ärenden kan ge tillkommande konsultkostnader.

När din ansökan är inskickad till Plan- och miljönämnden kommer en avgift enligt gällande taxa för nedlagd handläggningstid tas ut, även om du väljer att återkalla ditt ärende.

Avgiftstabell

Tabell för avgiftsberäkning (PDF, öppnas i en ny flik) Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kostnaderna i tabellen beräknas på hur lång tid ett normalärende av just den typen tar räknat i handläggningstid, det vill säga inte total tid innan beslut.

  • Om ett ärende frångår normal handläggning och är väldigt förenklat kan avgiften reduceras.
  • Om ett ärende kräver annan handläggning, som inte ingår i ett standardärende av den typen, kan timavgifter tillkomma.

Om något av ovan sker kommer det att kommuniceras med sökande under ärendet.

Beslutstider finns inte med i tabellen då det ofta förekommer yttrandetider och andra ledtider.

Timtaxa 2023

Timtaxa för bygglovsärenden: 1041 kr per timme
Timtaxa för planärenden: 1172 kr per timme

Konsultkostnader

Ärenden som genererar konsultkostnader finns i tabellen som timdebitering + konsultkostnad. Konsultens kostnad beror på ärendets omfattning och kan inte beräknas generellt utan kommuniceras med sökande i varje enskilt ärende.

 

Kopiering och utskrift av allmänna handlingar

På priserna tillkommer lagstadgad mervärdesskatt.

Taxa för kopiering i storformat

Kopiator typ OCÉ Color Copy, CS 2236

Papper till papper (sv)
Startavgift 40:-
A0/st, 35 kr
A1/st, 20 kr
A2/st, 15 kr

Papper till digital fil – Cals-format
A0/st, 56 kr
A1/st, 48 kr
A2/st, 40 kr

Adresskarta 300:- (färg)